Showroom
Liên Hệ
Tin Tức
Giới Thiệu
Giỏ Hàng
Sản Phẩm
MÀN SÁO GỖ
Màn Gỗ STAR Basic 25 MM / 4 pages
STW-001 Basic
STW-002 Basic
STW-003 Basic
STW-004 Basic
Màn Gỗ STAR 35 MM / 7 pages
STW-030 Comfort
STW-031 Comfort
STW-032 Comfort
STW-033 Comfort
STW-034 Comfort
STW-035 Comfort
STW-036 Comfort
Màn Gỗ STAR Basic 50 MM / 7 pages
STW-001 Basic
STW-002 Basic
STW-003 Basic
STW-004 Basic
STW-016 Basic
STW-019 Basic
STW-036 Comfort
Màn Gỗ STAR Cổ Điển 50 MM / 9 pages
STW-020 Classic
STW-021 Classic
STW-022 Classic
STW-061 Classic
STW-062 Classic
STW-065 Classic
STW-066 Classic
STW-067 Classic
STW-068 Classic
MÀN SÁO GỖ PS - STAR / 11 pages
PSW-001-STAR
PSW-002-STAR
PSW-003-STAR
PSW-004-STAR
PSW-005-STAR
PSW-006-STAR
PSW-007-STAR
PSW-008-STAR
PSW-011-STAR
PSW-012-STAR
PSW-013-STAR
MÀN CẦU VỒNG
Màn Cầu Vồng Basic / 13 pages
ZK-001 Color
ZK-002 Color
ZK-003 Color
ZK-004 Color
ZK-005 Color
ZK-006 Color
ZK-007 Color
ZK-008 Color
Màn Cầu Vồng Trơn ZK-080
Màn Cầu Vồng Trơn ZK-081
Màn Cầu Vồng Trơn ZK-082
Màn Cầu Vồng Trơn ZK-083
Màn Cầu Vồng Trơn ZK-084
Màn Cầu Vồng WOODLOOK / 6 pages
ZK-011 Cotton
ZK-012 Cotton
ZK-013 Cotton
ZK-014 Cotton
ZK-015 Cotton
ZK-016 Cotton
Màn Cầu Vồng Raninbow / 6 pages
ZK-021
ZK-020
ZK-022
ZK-023
ZK-024
ZK-025
Màn Cầu Vồng Net Woodlook / 5 pages
ZK-030
ZK-031
ZK-032
ZK-033
ZK-034
Màn Cầu Vồng Chrome stripe / 6 pages
ZK-040
ZK-041
ZK-042
ZK-043
ZK-044
ZK-045
Màn Cầu Vồng Super Bevita / 5 pages
ZK-050
ZK-051
ZK-052
ZK-053
ZK-054
Màn Cầu Vồng Metallic combi / 4 pages
ZK-061
ZK-062
ZK-063
ZK-064
Màn Cầu Vồng PRINTING / 0 pages
màn cầu vồng LORA / 5 pages
Màn Cầu Vồng LORA ZK-080
Màn Cầu Vồng LORA ZK-081
Màn Cầu Vồng LORA ZK-082
Màn Cầu Vồng Trơn ZK-083
Màn Cầu Vồng Trơn ZK-084
Màn Cầu Vồng LUCAS / 6 pages
Màn Cầu Vồng Hoa Văn ZK-090
Màn Cầu Vồng Hoa Văn ZK-091
Màn Cầu Vồng Hoa Văn ZK-092
Màn Cầu Vồng Hoa Văn ZK-093
Màn Cầu Vồng Hoa Văn ZK-094
Màn Cầu Vồng Hoa Văn ZK-095
MÀN SÁO CUỐN
Màn Cuốn Tranh STAR / 46 pages
CT001-A Tranh
CT002-A Tranh
CT003-A Tranh
CT004-A Tranh
CT005-A Tranh
CT006-B Tranh
CT007-B Tranh
CT008-B Tranh
CT009-B Tranh
CT010-B Tranh
CT011-B Tranh
CT012-B Tranh
CT013-B Tranh
CT014-B Tranh
CT015-B Tranh
CT016-B Tranh
CT017-B Tranh
CT018-B Tranh
CT019-B Tranh
CT020-B Tranh
CT021-B Tranh
CT022-B Tranh
CT023-B Tranh
CT024-B Tranh
CT025-B Tranh
CT026-B Tranh
CT027-B Tranh
CT028-B Tranh
CT030-A Tranh
CT031-A Tranh
CT032-A Tranh
CT033-B Tranh
CT034-B Tranh
CT035-B Tranh
CT036-B Tranh
CT037-B Tranh
CT038-B Tranh
CT039-B Tranh
CT040-B Tranh
CT041-B Tranh
CT042-B Tranh
CT043-B Tranh
CT044-B Tranh
CT045-B Tranh
CT046-B Tranh
CT047-B Tranh
Màn Cuốn Lưới STAR / 24 pages
C-4021 Sunscreen
C-4022 Sunscreen
C-4023 Sunscreen
C-4024 Sunscreen
A-4002 Sunsrceen
A-4003 Sunscreen
C-4004 Sunscreen
C-4005 Sunscreen
C-4010 Sunscreen
C-4013 Sunscreen
C-4014 Sunscreen
C-4015 Sunscreen
C-4040 Sunscreen
C-4041 Sunscreen
C-4042 Sunscreen
C-4043 Sunscreen
C-4044 Sunscreen
C-4045 Sunscreen
C-4050 Sunscreen
C-4051 Sunscreen
C-4052 Sunscreen
C-4053 Sunscreen
C-4054 Sunscreen
C-4055 Sunscreen
Màn Cuốn Hoa Văn / 7 pages
C-510 USA
C-511 USA
C-512 USA
C-460 Cotton
C-461 Cotton
C-462 Cotton
C-463 Cotton
Màn Cuốn Vải Bố - Nỉ STAR / 24 pages
C-550 Cotton
C-551 Cotton
C-552 Cotton
C-553 Cotton
C-560 Cotton
C-561 Cotton
C-562 Cotton
C-563 Cotton
C-564 Cotton
C-566 Cotton
C-567 Cotton
C-568 Cotton
C-569 Cotton
C-570 Cotton
C-571 Cotton
C-572 Cotton
C-380 Cotton
C-381 Cotton
C-382 Cotton
C-590 Cotton
C-591 Cotton
C-592 Cotton
C-593 Cotton
C-594 Cotton
Màn Cuốn Trơn STAR - USA / 8 pages
C-500 USA
C-501 USA
C-502 USA
C-503 USA
C-505 USA
C-506 USA
C-507 USA
C-508 USA
Màn Cuốn Sọc Xéo STAR / 8 pages
C-410 Diagonal
C-411 Diagonal
C-412 Diagonal
C-413 Diagonal
C-430 Diagonal
C-431 Diagonal
C-432 Diagonal
C-433 Diagonal
Màn Cuốn Ánh Kim STAR / 8 pages
C-320
C-321
C-322
C-325
C-326
C-327
C-328
C-329
Màn Cuốn Trơn Úc STAR / 20 pages
C-102 Australia
C-104 Australia
C-202 Australia
C-203 Australia
C-302 Australia
C-303 Australia
C-304 Australia
C-305 Australia
C-306 Australia
C-330 Australia
C-331 Australia
C-332 Australia
C-334 Australia
C-335 Australia
C-336 Australia
C-337 Australia
C-460 Cotton
C-461 Cotton
C-462 Cotton
C-463 Cotton
Màn Cuốn Trơn Úc STAR (New) / 5 pages
C-580 Australia - New
C-581 Australia - New
C-582 Australia - New
C-583 Australia - New
C-584 Australia - New
MÀN SÁO DỌC
Màn Dọc Vải Lưới / 17 pages
D-4021 Sunscreen
D-4022 Sunscreen
D-4023 Sunscreen
D-4024 Sunscreen
D-4002 Sunscreen
D-4003 Sunscreen
D-4004 Sunscreen
D-4005 Sunscreen
D-4010 Sunscreen
D-4013 Sunscreen
D-4014 Sunscreen
D-4014 Sunscreen
D-4015 Sunscreen
D-4040 Sunscreen
D-4041 Sunscreen
D-4042 Sunscreen
D-4043 Sunscreen
Màn Dọc Hoa Văn / 7 pages
A-510 USA
A-511 USA
A-512 USA
A-460
A-461
A-462
A-463
MÀN DỌC VẢI BỐ STAR / 24 pages
A-380 USA
A-381 USA
A-382 USA
A-560
A-561
A-562
A-563
A-564
A-570
A-571
A-572
A-590
A-591
A-592
A-593
A-594
A-550
A-551
A-552
A-553
A-566
A-567
A-568
A-569
Màn Dọc Trơn Mỹ STAR / 8 pages
A-507 USA
C-508 USA
A-500 USA
A-501 USA
A-502 USA
A-503 USA
A-504 USA
A-506 USA
Màn Dọc Sọc Xéo STAR / 8 pages
A-410 Diagonal
A-411 Diagonal
A-412 Diagonal
A-413 Diagonal
A-414 Diagonal
A-415 Diagonal
A-432 Diagonal
A-433 Diagonal
Màn Dọc Ánh Kim STAR / 10 pages
A-320 Metalic
A-321 Metalic
A-322 Metalic
A-323 Metalic
A-324 Metalic
A-325 Metalic
A-326 Metalic
A-327 Metalic
A-328 Metalic
A-329 Metalic
Màn Dọc Bông Lúa STAR / 17 pages
R-001 Taiwan
R-002 Taiwan
R-003 Taiwan
R-004 Taiwan
T-135 Taiwan
T-136 Taiwan
T-137 Taiwan
T-138 Taiwan
T-139 Taiwan
T-140 Taiwan
T-083 Panicle
T-085 Panicle
T-097 Panicle
T-098 Panicle
T-127 Panicle
T-128 Panicle
T-129 Panicle
Màn Dọc Trơn Úc STAR / 19 pages
A-302 Australia
A-303 Australia
A-304 Australia
A-305 Australia
A-306 Australia
A-330 Australia
A-331 Australia
A-332 Australia
A-333 Australia
A-334 Australia
A-335 Australia
A-336 Australia
A-337 Australia
A-103 Australia
A-104 Australia
A-201 Australia
A-203 Australia
A-204 Australia
A-202 Australia
Màn Dọc Trơn Úc (New) STAR / 5 pages
A-580 Australia New
A-581 Australia New
A-582 Australia New
A-583 Australia New
A-584 Australia New
MÀN SÁO NGANG
Màn Sáo Ngang Basic STAR / 29 pages
ST-01 Basic
ST-02 Basic
ST-03 Basic
ST-04 Basic
ST-05 Basic
ST-06 Basic
ST-07 Basic
ST-08 Basic
ST-09 Basic
ST-10 Basic
ST-11 Basic
ST-12 Basic
ST-13 Basic
ST-14 Basic
ST-15 Basic
ST-16 Basic
ST-18 Basic
ST-20 Basic
ST-22 Basic
ST-23 Basic
ST-24 Basic
ST-25 Basic
ST-26 Basic
ST-28 Basic
ST-30 Basic
ST-31 Basic
ST-32 Basic
ST-33 Basic
ST-35 Basic
Màn Sáo Ngang Ánh Kim STAR / 3 pages
ST-19 Ánh Kim
ST-27 Ánh Kim
ST-29 Ánh Kim
Màn Sáo Ngang Magic STAR / 32 pages
ST-01 Magic
ST-02 Magic
ST-03 Magic
ST-04 Magic
ST-05 Magic
ST-06 Magic
ST-07 Magic
ST-08 Magic
ST-09 Magic
ST-10 Magic
ST-11 Magic
ST-12 Magic
ST-13 Magic
ST-14 Magic
ST-15 Magic
ST-16 Magic
ST-18 Magic
ST-19 (Ánh Kim) Magic
ST-20 Magic
ST-22 Magic
ST-23 Magic
ST-24 Magic
ST-25 Magic
ST-26 Magic
ST-27 (Ánh Kim) Magic
ST-28 Magic
ST-29 (Ánh Kim) Magic
ST-30 Magic
ST-31 Magic
ST-32 Magic
ST-33 Magic
ST-35 Magic
Màn Sáo Ngang Dán Hình STAR / 70 pages
HSN-1 Cá Voi
HSN-2 Trái Tim
HSN-3 Thiên Sứ
HSN-4 Ra Khơi
HSN-5 Về Tổ
HSN-6 Chuột Mickey
HSN-7 Sư Tử Con
HSN-8 Bầy Hạc
HSN-9 Hạc Giấy
HSN-10 Gấu Con
HSN-11 Cánh Buồm
HSN-12 Voi Con
HSN-13 Tùng Hạc Trường Xuân
HSN-14 Ngôi Nhà
HSN-15 Thỏ Bowling
HSN-16 Làng Quê
HSN-17 Thỏ Hát
HSN-18 Công Chúa
HSN-19 Uyên Ương
HSN-20 Đôi Lứa
HSN-21 Thiên Nga
HSN-22 Bầy Cá
HSN-23 Hươu Cao Cổ
HSN-24 Đảo Thần Tiên
HSN-25 Thời Gian
HSN-26 Vịt Con
HSN-27 Cổ Tích
HSN-28 Lọ Lem
HSN-29 Vũ Trụ
HSN-30 Biển Trời
HSN-31 Nghỉ Hè
HSN-32 Aladin
HSN-33 Mùa Đông
HSN-35 Adam & Eva
HSN-36 Cô Bé Nhìn Biển
HSN-37 Hồ Thiên Nga
HSN-38 Mộng Cảnh
HSN-39 Đại Bàng Tung Cánh
HSN-41 Phu Nhân
HSN-45 Suối Chảy
HSN-46 Bạch Hạc
HSN-48 Hoàng Hôn
HSN-50 Con Giáp
HSN-51 Valentine
HSN-52 Âm Sắc Mùa Xuân
HSN-53 Winnie & The Pooh
HSN-57 Nhà Gỗ
HSN-58 Gấu Xám
HSN-59 Cừu Trắng
HSN-60 Bé Ong
HSN-63 Thú Hoạt Hình
HSN-64 Thiên Đường
HSN-65 Ông Già Noel
HSN-66 Người Tuyết
HSN-67 Angles & Flower
HSN-71 Hoa Hồng
HSN-72 Bông Hoa
HSN-73 Đàn Bướm
HSN-74 The Flowers
HSN-75 Monkey & Zebra
HSN-76 Loving Cats
HSN-77 Pretty Cat
HSN-78 Colorful Flowers
HSN-79 Bình Hoa
HSN-81 Winnie & The Pooh
HSN-84 Flower Garden
HSN-85 Cute Zebra
HSN-86 Chú Chó
HSN-87 Winnie & The Pooh
HSN-88 Winnie & The Pooh
Màn Sáo Ngang Phối Màu STAR / 0 pages
MÀN TĂM TRE
Màn Tăm Tre STAR / 6 pages
BB-065 Bamboo
BB-066 Bamboo
BB-067 Bamboo
BB-068 Bamboo
BB-069 Bamboo
BB-090 Bamboo
Bình Phong Khung Gỗ STAR / 5 pages
Bình Phong Gỗ - Lá Gỗ
Bình Phong Gỗ - Tăm Tre
Bình Phong Gỗ - Tăm Tre
Bình Phong Gỗ - Tơ-Đay-Cỏ-Giấy
Bình Phong Gỗ - Vải Lưới
Bình Phong Khung Tre STAR / 3 pages
Bình Phong Tre - Tăm Tre
Bình Phong Tre - Tăm Tre
Bình Phong Tre - Tỏ-Đay-Cỏ-Giấy
Rèm Cửa - Rèm Vải / 37 pages
R-012
R-002
R-003
R-005
R-001
R-004
R-017
R-013
R-014
R-015
R-016
R-010
R-011
R-007
R-008
R-009
R-006
S-007
S-005
S-012
S-013
Y-003
Y-011
Y-001
Y-015
Y-005
Y-010
Y-006
Y-007
Y-002
Y-009
S-006
S-008
S-009
Màn Châu Âu
Màn Châu Âu
Màn Châu Âu
SẢN PHẨM KHÁC

Các tính năng star-blinds.vn